Házirend

A látogató a Rendezvényre történő belépésével, így a rendezvényen való részvételi szándékának kinyilvánításával tudomásul veszi, hogy a rendezvényre történő belépés egyben nyilatkozattételnek minősül arra vonatkozóan, hogy a rendezvényre vonatkozó Házirend tartalmát megismerte, megértette és azt teljes egészében magára vonatkozóan elfogadja.

 1. A rendezvény szervezője a Pozsonyi Piknik Egyesület (a továbbiakban. Szervező). A látogatók a rendezvénnyel kapcsolatos észrevételeiket megtehetik az info@pozsonyipiknik.hu e-mail címen vagy +36 30 825 7265 telefonszámon.
 2. A résztvevő, aki a rendezvény területére (területfoglalási engedélyben meghatározott terület) belép, önkéntes és kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy a rendezvényen való részvétele esetén, annak során kép-, hang- és filmfelvétel készüljön róla. A résztvevő ezzel kapcsolatban a rendezvény területére történő belépéssel kifejezetten hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi, a szervező és megbízottjai által készíttetett reklámhoz, promócióhoz történő felhasználásához idő-, tér-, mód- és mértékbeli korlátozás és külön díjazás vagy értesítés nélkül. Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető.
 3. A rendezvény területére üvegtárgyat, ütő-, vágóeszközt, üvegpalackban tárolt alkoholtartalmú és alkoholmentes italt, csillagszórót, petárdát vagy bármely, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bevinni tilos! A hatályos jogszabályok szerint a rendezvény résztvevője nem tarthat magánál ún. közbiztonságra különösen veszélyes tárgyat (8 cm-nél nagyobb vágó élű kés, rugós-kés, gázspray, ólmosbot stb.), az ilyen tárgyak birtoklása a rendezvény ideje alatt, annak helyszínén szabálysértésnek minősül. Az ilyen jellegű tárgyakat, termékeket a biztonsági személyzet általi ellenőrzéskor köteles mindenki ellenőrzésre és megőrzésre átadni a biztonsági szolgálatnak.
 4. A rendezvény területén a résztvevők biztonsága érdekében tilos egy-egy rajongót a csápoló tömeg feje fölött kézzel továbbítani a színpad felé. (“body surf”) Amennyiben ez mégis előfordul, a body surf-ben résztvevőt/ket a biztonsági személyzet kivezettetheti a rendezvény területéről.
 5. Az ittas állapotú vagy más tudatmódosító szer befolyásoltsága alatt lévő, bódult állapotú vendégektől a biztonsági személyzet a rendezvényre történő belépést megtagadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy állapotával a többi látogatót zavarja, vagy testi épségüket veszélyezteti. A rendezvény területén a nem megfelelő magaviseletet tanúsító látogatókat a biztonsági személyzet kikísérheti.
 6. A kordonnal, kerítéssel lezárt területeken csak az oda beosztott és megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek tartózkodhatnak.
 7. A Szervező a rend fenntartása érdekében intézkedésre jogosult a rendezvény egész területén. A rendezvény területén mindennemű szándékos rongálással okozott kárt a károkozó köteles Szervezőnek megtéríteni.
 8. A büfékben 18 éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal nem szolgálnak ki. Kábítószer fogyasztása – a hatályos törvények szerint – a rendezvény területén is tilos.
 9. 14. életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú kísérővel léphetnek be a rendezvény területére, és csak nagykorú kísérővel tartózkodhatnak ott.
 10. Az rendezvény területén található színpadokra, dekorációs elemekre, installációkra felmászni tilos.
 11. Szervező nem vállal felelősséget az elveszett vagy eltűnt tárgyakért, nem a szervező hibájából adódó balesetekért, a látogatók értéktárgyaiban keletkezett károkért.
 12. Fényképezni szabad, de a színpadi koncertekről videót csak a szervezők írásos beleegyezésével lehet készíteni.
 13. A rendezvény helyszínén talált dolgot a biztonsági szolgálat veszi át. Az átvételről a biztonsági szolgálat jegyzőkönyvet készít, majd a továbbiakban a talált dolgok tekintetében követendő eljárásról szóló 18/1960. (IV.13.) Kormányrendeletben foglaltak szerint jár el. A talált dolgot a biztonsági szolgálat a helyszínen, jegyzőkönyv alapján a tulajdonosnak kiszolgáltatja, ha hitelt érdemlően igazolja, hogy a dolog az ő tulajdonát képezi.
 14. A rendezvény területére gépjárművel kizárólag a Szervező által kibocsátott behajtási engedély birtokában lehet behajtani.
 15. A rendezvény rossz idő esetén is megrendezésre kerül, kivéve a vis maior körébe tartozó eseteket. Vis maiornak minősül háború, sztrájk, lázadás, baleset, tűz, árvíz, vihar, természeti katasztrófa, továbbá minden olyan előre nem látható esemény, amely nem a Szervező hatásköre, vagy amelyek eredményeképpen a rendezvény jogszerű és biztonságos keretek között nem bonyolítható le.
 16. A rendezvény mentes mindennemű politikai tevékenység, véleménynyilvánítás alól, így a rendezvény idején, annak teljes területén és környezetében tilos bármely politikai jellegű tevékenységet (így különösen szórólapozást, aláírásgyűjtést stb.) folytatni.

A Házirendben foglalt szabályok megsértése a rendezvényről való kitiltást, indokolt esetben rendőrségi feljelentést vonhat maga után.