Házirend és közérdekű infók

 

A 11. POZSONYI PIKNIK RENDEZVÉNY HÁZIRENDJE

Kedves Látogatók, kedves Résztvevők!

A 11. Pozsonyi Piknik (Rendezvény) Házirendje a Rendezvényre vonatkozó kötelező belépési és magatartási szabályokat tartalmazza.

A Látogató, Résztvevő a Rendezvényre történő belépésével, így a rendezvényen való részvételi szándékának kinyilvánításával tudomásul veszi, hogy a rendezvényre történő belépés egyben nyilatkozattételnek minősül arra vonatkozóan, hogy a rendezvényre vonatkozó Házirend tartalmát megismerte, megértette és azt teljes egészében magára vonatkozóan elfogadja.

 1. A rendezvény szervezője a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. megbízásából a Festum Rendezvényszalon Kft. (a továbbiakban. Szervező). A látogatók a rendezvénnyel kapcsolatos észrevételeiket megtehetik az szervezes@pozsonyipiknik.hu e-mail címen.
 2. A Résztvevő a Rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, és a házirendnek megfelelően. A Résztvevő köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Résztvevő a Rendezvény területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. A Pozsonyi Piknik szervezői kérik a Résztvevőket, hogy a szemét elhelyezésére a hulladékgyűjtőket használják, ügyelve arra, hogy az adott hulladék a megfelelő gyűjtőedénybe kerüljön.
 3. A Résztvevő, aki a rendezvény területére (területfoglalási engedélyben meghatározott terület) belép, önkéntes és kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy a rendezvényen való részvétele esetén, annak során kép-, hang- és filmfelvétel készüljön róla, élő közvetítésben szerepeljen. A Résztvevő ezzel kapcsolatban a rendezvény területére történő belépéssel kifejezetten hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi, a szervező és megbízottjai által készíttetett reklámhoz, promócióhoz történő felhasználásához idő-, tér-, mód- és mértékbeli korlátozás és külön díjazás vagy értesítés nélkül. Minden Résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető. Kérjük, hogy amennyiben mégsem kíván kép-, hang- vagy filmfelvételen szerepelni, ezt szíveskedjen a Szervezőnek jelezni az Információs sátornál.
 4. A Szervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza A rendezvény területére üvegtárgyat, ütő-, vágóeszközt, üvegpalackban tárolt alkoholtartalmú és alkoholmentes italt, csillagszórót, petárdát vagy bármely, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bevinni tilos! A hatályos jogszabályok szerint a rendezvény résztvevője nem tarthat magánál ún. közbiztonságra különösen veszélyes – a 175/2003. (X.28.) Korm. rendelet szerinti – tárgyat (8 cm-nél nagyobb vágó élű kés, rugós-kés, gázspray, ólmosbot stb.), az ilyen tárgyak birtoklása a Rendezvény ideje alatt, annak helyszínén szabálysértésnek minősül. Az ilyen jellegű tárgyakat, termékeket a biztonsági személyzet általi ellenőrzéskor köteles mindenki ellenőrzésre és megőrzésre átadni a biztonsági szolgálatnak.

A Rendezvény területére kizárólag az általános közfelfogás szerint szelíd, pórázon vezethető háziállatok („házi kedvencek”, tipikusan: kutya, vadászgörény, egyes rágcsálófajták) léptethetőek be, és csak gazdájuk által. A házi kedvenceket a Rendezvény területére behozni nem ajánlott, javasoljuk azok otthon hagyását. Házi kedvenceket a Rendezvény területére csak érvényes oltási igazolvánnyal, egy évnél nem régebbi veszettségoltással, egyedi azonosítóval (olvasható tetoválás vagy mikrochip), pórázzal, nyakörvvel, szájkosárral, bilétával a gazda (a Rendezvény ideje alatt is elérhető) telefonszámával lehet beléptetni. A fentiek megléte a Rendezvény bejáratnál ellenőrzésre kerülnek és hiányosság esetén a házi kedvenc nem hozható be. Házi kedvenc behozatalával a gazda tudomásul veszi, hogy azt higiénikus, az állat számára is megfelelő körülményeket biztosító módon köteles tartani, továbbá kutya és vadászgörény behozatalával a gazda tudomásul veszi, hogy azt a Rendezvény teljes ideje alatt szájkosárral, pórázon köteles tartani. A Szervező fenntartja magának a jogot egyedileg megtiltani adott állatnak a Rendezvényre történő behozatalát.

 1. A rendezvény területén a résztvevők biztonsága érdekében tilos egy-egy rajongót a csápoló tömeg feje fölött kézzel továbbítani a színpad felé (“body surf”). Amennyiben ez mégis előfordul, a body surf-ben résztvevőt/ket a biztonsági személyzet kivezettetheti a rendezvény területéről.
 2. Az ittas állapotú vagy más tudatmódosító szer befolyásoltsága alatt lévő, bódult állapotú vendégektől a biztonsági személyzet a rendezvényre történő belépést megtagadhatja, kivezetheti, amennyiben úgy ítéli meg, hogy állapotával a többi látogatót zavarja, vagy testi épségüket veszélyezteti. Továbbá a rendezvény területén a nem megfelelő magaviseletet tanúsító látogatókat a biztonsági személyzet kikíséri.
 3. A kordonnal, kerítéssel lezárt területeken csak az oda beosztott és megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek tartózkodhatnak.
 4. A Szervező a rend fenntartása érdekében intézkedésre jogosult a Rendezvény egész területén. A Rendezvény területén mindennemű szándékos rongálással okozott kárt a károkozó köteles megtéríteni.
 5. A vendéglátó ipari egységekben 18 éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal nem szolgálnak ki. Kábítószer fogyasztása – a hatályos törvények szerint – a Rendezvény területén is tilos.
 6. 14. életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú kísérővel léphetnek be a Rendezvény területére, és csak nagykorú kísérővel tartózkodhatnak ott.
 7. A Rendezvény területén található színpadokra, dekorációs elemekre, installációkra felmászni tilos.
 8. A Szervező nem vállal felelősséget az elveszett vagy eltűnt tárgyakért, nem a Szervező hibájából adódó balesetekért, a látogatók értéktárgyaiban keletkezett károkért.
 9. Fényképezni szabad, de a színpadi koncertekről videót, a rendezvényről drónos felvételt csak a Szervezők előzetes írásos beleegyezésével lehet készíteni a hatályos jogszabályok, előírások betartásával.
 10. A rendezvény helyszínén talált tárgyakat a biztonsági szolgálat veszi át. Az átvételről a biztonsági szolgálat jegyzőkönyvet készít, majd a továbbiakban a talált dolgok tekintetében követendő eljárásról szóló 18/1960. (IV.13.) Kormányrendeletben foglaltak szerint jár el. A talált dolgot a biztonsági szolgálat a helyszínen, jegyzőkönyv alapján a tulajdonosnak visszaszolgáltatja, ha hitelt érdemlően igazolja, hogy a dolog az ő tulajdonát képezi.
 11. A Rendezvény területére gépjárművel kizárólag a Szervező által kibocsátott behajtási engedély birtokában lehet behajtani, meghatározott rendben és időben.
 12. A Rendezvény területén (Újpesti rakpart, Pozsonyi út, Radnóti utca, Katona József utca Balzac utca valamint a Jászai Mari tér és a Szent István Park által határolt területen) 2019. szeptember 6-án (péntek) reggel 5 órától szeptember 8-án (vasárnap) reggel 5 óráig forgalomkorlátozás lép életbe. Ezért a jelzett területen tilos lesz majd behajtani és parkolni. Az ezen utcákban maradt autókat – a gépkocsi tulajdonosának költségén – el kell szállíttatnunk. Az elszállított gépjárművekről a rendezvény napján az szervezes@pozsonyipiknik.hu címen és a Piknik Információs pontokban érdeklődhet.
 13. A rendezvény területén minden rendezvényen résztvevőnek (pl.: látogatónak, szervezőnek, dolgoznak, kitelepülőnek) a rendezvény Tűzvédelmi Szabályzatában foglaltakat be kell tartani, tartatnia. A szabályzat megismerhető a Rendezvény információs pultjaiban.
 14. A rendezvény teljes területén nyílt láng használata tilos!
 15. A rendezvényt rossz idő esetén is megrendezzük, kivéve a vis maior körébe tartozó eseteket. Vis maiornak minősül háború, sztrájk, lázadás, baleset, tűz, árvíz, vihar, természeti katasztrófa, továbbá minden olyan előre nem látható esemény, amely nem a Szervező hatásköre, vagy amelyek eredményeképpen a rendezvény jogszerű és biztonságos keretek között nem bonyolítható le.

A Rendezvény területén a Szervezők megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró biztonsági emberei és szervezőmunkatársai biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését a 2005. évi CXXXIII. törvény 26.§, 27.§,28.§ szerint. A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi. Amennyiben a Látogató ezen személyek eljárásával szemben panaszt kíván tenni, úgy azt – lehetőség szerint az érintett személy azonosítószámának megadásával – az Információs sátornál teheti meg.

A Rendezvény területén nagyméretű kivetítő lesz elhelyezve, ezen rendszeresen közlünk időjárási előjelzést, és itt látható a vészhelyzet esetében használható menekülési útvonal is. Kérjük, hogy rendszeresen tekintse meg itt az információkat.

 1. A Rendezvény helyszínén a Jászai Nagyszínpadnál valamint a Szent István Park és az Újpest rakpart sarkánál mentő áll rendelkezésre a Rendezvény ideje alatt bekövetkező balesetek, rosszullétek kezelésére.
 2. A Rendezvény mentes mindennemű politikai tevékenységtől, véleménynyilvánítástól, demonstrációtól. Ezért a Rendezvény idején, annak teljes területén és környezetében tilos bármely politikai jellegű tevékenységet (így különösen szórólapozást, aláírásgyűjtést stb.) folytatni.
 3. A Rendezvény területén – a Rendezvény bejárata előtti területet is ideértve – a Pozsonyi Pikniket szervező Festum Rendezvényszalon Kft. előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.
 4. A Pozsonyi Piknik rendezvény a műsorváltoztatás jogát fenntartja.

A Házirendben foglalt szabályok megsértése a Rendezvényről való kitiltást, indokolt esetben rendőrségi feljelentést vonhat maga után.

A 11. Pozsonyi Piknik Házirendje minden látogató számára nyilvános, melyet a Rendezvény honlapján www.pozsonyipiknik.hu, valamint a Rendezvény napján a helyszínen a Piknik Információs pontokban teszünk közzé.

Jó szórakozást kívánunk!