Az Egyesület alapszabálya

ALAPSZABÁLY

A Pozsonyi Piknik Egyesület ALAPSZABÁLYA,

melyet a PPE közgyűlése
2014. december 29.-én módosított és elfogadott valamint egységes szerkezetbe foglalt

I. fejezet: Név, alapadatok, jogállás, célok

 

1. Alapadatok

 

1.) Az Egyesület neve:    Pozsonyi Piknik Egyesület (a továbbiakban: PPE)

angolul:    Pozsonyi Picnic Association

2.) Az Egyesület székhelye: 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 31. IV/1.

3.) Az Egyesület működési területe: Magyarország

4.) A működési kör jellege: kulturális tevékenység

5.) Az Egyesület honlapja: www.pozsonyipiknik.hu

 

2. Jogállás

 

1.) A PPE – az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján létrejött, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.) 4. § (1) bekezdése szerint, egyesületi formában működő, autonóm, demokratikus szakmai szervezet, amely

a.) pártoktól, egyházaktól, állami szervektől független;

b.) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat;

c.) politikai szervezeteket, pártokat nem támogat és tőlük támogatást nem fogad el;

d.) országgyűlési képviselőjelöltet nem állít, és nem ajánl;

e.) tevékenységét a közgyűlés által elfogadott alapszabály, és a magyar jogszabályok előírásai szerint, önálló jogi személyként végzi.

 

3. Célok

 

Az Egyesület célja:

 

 1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv ápolása, az ezzel kapcsolatos ismeretek terjesztése.

 

 1. Az Egyesület célja továbbá, hogy szellemiségével, működésével a hagyományok megőrzéséhez, a helyi közösségek megmaradásához, a helyi kulturális hagyományok ápolásához hozzájáruljon.

 

 1. Az Egyesület célja előadások, összejövetelek, kulturális, oktatási rendezvények szervezése útján, és más ismeretterjesztő módszerek igénybevételével az előzőekben megjelölt egyesületi célok elfogadtatása, megismertetése a lehető legszélesebb körben.

 

 1. Az Egyesület egyik kiemelt célja, hogy az előzőekben megjelölt értékeket, hagyományokat, ismereteket stb. a fiatalok minél szélesebb körével ismertesse meg, és adja át.

 

 1. Az Egyesület célja olyan kiadványok kiadása vagy kiadásának támogatása, műsorok, programok szervezése, megrendezése közvetlenül vagy az egyesület általi támogatás útján, illetőleg olyan kutatások folytatása vagy kutatások támogatása, amelyek az egyesület szellemiségével, céljaival összhangban vannak.

 

4. Kapcsolatrendszer

 

A PPE kapcsolatot tart a kulturális társszakmák művelőit tömörítő magyarországi és nemzetközi egyesületekkel, szövetségekkel. Tevékenysége során tanulmányozza, értékeli, és figyelembe veszi a kulturális tevékenység hazai és nemzetközi irányelveit, szabályait, ajánlásait.

 

5. Működés

1.) A PPE életének szervezése érdekében különböző fórumokat működtet (Honlap, Facebook oldal).

2.) A PPE működésének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, az ezzel kapcsolatos információit honlapján hozza nyilvánosságra, úgy mint

 • működésének, szolgáltatásai igénybevételének módját,
 • Alapszabályát, közgyűlési, elnökségi döntéseit, beszámolói közléseket,
 • nyilvános pályázatait.

 

3.) A PPE kulturális tevékenységgel össze nem függő tevékenységet, valamint kulturális tevékenységgel összefüggő kereskedelmi, gazdasági tevékenységet (ideértve az egyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként, kizárólag az alap (közhasznú) céljainak megvalósításához szükséges gazdasági feltételek biztosítása érdekében és az ahhoz szükséges mértékben folytathat, mely nem veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységét.

 

 

II.  fejezet: Tagok jogállása

6. Tagsági formák, jogok és kötelességek

 

6.1.)  Tagsági viszony

A tagsági viszony létesítésével kapcsolatos határozatokat az Elnökség a kezdeményezés jellegének megfelelő írásos dokumentum benyújtását követő ülésén, egyszerű többséggel, (50%+1 fő) hozza meg. A határozatról 30 napon belül írásban, igazolható módon (e-mail, fax, postai úton) tájékoztatni kell az érintettet.

 

6.1.1. A PPE tagság formái:

a.)   rendes tagság;

b.)    pártoló tagság;

c.)   tiszteletbeli tagság.

 

a.) Az Egyesület rendes tagja lehet minden nagykorú, természetes személy, aki az Egyesület céljait elfogadja és az egyesület munkájában való részvételt vállalja.  Tiszteletbeli, illetve pártoló tagként jogi személy is részt vehet az Egyesület működésében. A tagfelvételi kérelmet írásban az Elnökséghez kell beterjeszteni. A tagfelvételi kérelemről végérvényesen az elnökség határoz. A felvételi kérelem elutasítását indokolni kell.

b.) Az Egyesületnek pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki egyetért az Egyesület működésével, ehhez anyagi szakmai, erkölcsi vagy más támogatást nyújt. A tagfelvételi kérelmet írásban az Elnökséghez kell beterjeszteni. A tagfelvételi kérelemről végérvényesen az elnökség határoz. A felvételi kérelem elutasítását indokolni kell.

c.) A tiszteletbeli tagság az Elnökség jelölésével, a Közgyűlés jóváhagyásával és a jelölt általi írásbeli elfogadásával jön létre. A tiszteletbeli tagság az Egyesületben tagsági jogokat és kötelezettségeket a

6.2.3. és a 6.3.4. pontban foglaltakon kívül nem keletkeztet. Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet bármely természetes és jogi személy.

A pártoló és tiszteletbeli tagokra vonatkozó általánostól eltérő rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a „pártoló tag” és “tiszteletbeli tag” kifejezést.

 

6.2.) A tagok jogai

 

6.2.1. A rendes tag jogai:

Az Egyesület tagja jogosult részt venni az Egyesület közgyűlésén. A rendes tagok a közgyűlésen szavazati joggal vesznek részt, valamint tisztségre választanak és választhatók.

A tag az egyesület szervébe, illetve az egyesület tisztségviselőjévé választható, feltéve, hogy vele szemben a vonatkozó törvény előírásaiban megfogalmazott kizáró illetve összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.

 

Minden tagnak jogában áll az egyesület berendezéseit a szokásos mértékben igénybe venni. Különleges esetekben az egyesület követelheti a használatból eredő költségek teljes vagy részleges megtérítését.

 

Minden tag jogosult – előzetes egyeztetést követően – betekinteni az Egyesület valamennyi iratába, ha ez a személyiségi jogokat és az Egyesület gazdasági érdekeit nem sérti.

 

A tag jogosult tagsági viszonyát az elnökséghez intézett kilépési nyilatkozattal a 6.4.) pontban foglaltak szerint megszüntetni.

 

6.2.2. A pártoló tag jogai:

 1. a) A közgyűlésen tanácskozási joggal való részvétel.
 2. b) Javaslat tételre jogosult és élhet a tagságot megillető kedvezményekkel.
 3. c) A jogi személy pártoló taggal kötött szerződés által meghatározott egyéb jogok.
 4. d) Az Egyesület szolgáltatásainak igénybevétele.
 5. e) Jogosult – előzetes egyeztetést követően – betekinteni az Egyesület valamennyi iratába, ha ez a személyiségi jogokat és az Egyesület gazdasági érdekeit nem sérti.
 6. f) A tag jogosult tagsági viszonyát az elnökséghez intézett kilépési nyilatkozattal a 6.4.) pontban foglaltak szerint megszüntetni.

 

6.2.3. A tiszteletbeli tag jogai:

 1. a) A tanácskozási joggal való részvétel az Egyesület közgyűlésén és rendezvényein. Jogosult továbbá a Közgyűlésen felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni.
 2. b) Az Egyesület szolgáltatásainak igénybevétele.
 3. c) Jogosult – előzetes egyeztetést követően – betekinteni az Egyesület valamennyi iratába, ha ez a személyiségi jogokat és az Egyesület gazdasági érdekeit nem sérti.
 4. d) A tag jogosult tagsági viszonyát az Elnökséghez intézett kilépési nyilatkozattal a 6.4.) pontban foglaltak szerint megszüntetni.

 

6.3.) A tagok kötelezettségei

 

6.3.1 A tag köteles az alapszabályban rögzített célokat támogatni és az Egyesület munkájában tevékenyen közreműködni.

6.3.2 Az Egyesület rendes tagjai a 16. pont szerinti tagdíj fizetésére kötelesek.

6.3.3. A pártoló tag kötelezettségei:

 1. a) Az Egyesület célkitűzései megvalósításának elősegítése.
 2. b) A jogi személy taggal kötött szerződésen alapuló egyéb kötelezettségek.

6.3.4. Tiszteletbeli tag kötelezettségei:

 1. a) Köteles az Alapszabály rendelkezéseit betartani.
 2. b) Az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni.

 

6.4.) A tagság megszűnése

 

6.4.1 A tagság megszűnik:

 • kilépéssel;
 • kizárással;
 • a tag halálával;
 • a nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnésével.

6.4.2 A kilépés az Elnökséghez bejelentéstől számítva azonnal hatályos. A kilépést az egyesület elnökségével írásban kell közölni.

6.4.3 A tag kizárásáról az Elnökség dönt. Az elnökség ajánlott levélben tájékoztatja a tagot a kizárása kezdeményezéséről, és egyben értesíti arról, hogy a kizárás megelőzően az elnökség személyes meghallgatást tart, vagy védekezését megalapozó bizonyítékait írásban is benyújthatja az elnökséghez. Az Elnökség döntése előtt a tagnak személyes meghallgatás keretében lehetőséget kell biztosítani arra, hogy védekezését megalapozó bizonyítékait előterjessze, álláspontját kifejtse. Az Elnökség a tag kizárásáról zárt tanácskozással határoz, majd határozatát nyomban a tag tudomására hoz, és röviden szóban megindokolja. Az Elnökség köteles továbbá a tag kizárásáról szóló írásba foglalt határozatát személyesen átadni, vagy ajánlott levélben a tagnak megküldeni. A tag kizárására – az előzetes figyelmeztetés után – akkor kerülhet sor, ha a 6.3.) pontban foglalt kötelezettségeit tartósan nem teljesíti vagy egyébként az alapszabály szerinti célokkal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.

6.4.4 Az érintett tagnak jogában áll a kizárással szemben fellebbezést beterjeszteni a közgyűléshez. A fellebbezést a kizárásról szóló határozat kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban (ajánlott küldeményként) kell az elnökséghez eljuttatni. A kizárást kimondó határozat elleni fellebbezés esetén közgyűlést kell összehívni. Amennyiben az érintett tag a fenti határidőn belül fellebbezést nem terjeszt elő, a fellebbezési határidő elteltét követően a tagsági viszonyt megszűntnek kell tekinteni.

6.4.5 Az Elnökség kizárásról szóló határozata átadásának/kézbesítése időpontjától a közgyűlésnek a fellebbezéssel kapcsolatos döntéséig a tag a tagsági viszonnyal együtt járó jogokat nem gyakorolhatja. A kizárás napjával az egyesületi tagsággal járó minden jog megszűnik.

III. fejezet: A PPE szervei

7.) A PPE szervei

a.) Közgyűlés

b.) Elnökség

c.) Felügyelő Bizottság

d.) Tisztségviselők

 

7.1 Az egyesület legfelsőbb döntéshozó szerve: a Közgyűlés.

 

7.2 Az egyesület ügyintéző, képviseleti szervei: Elnökség, Felügyelő Bizottság.

7.3 Az egyesület (vezető) tisztségviselői: elnök – elnökségi tagok – titkár, valamint a felügyelő bizottság elnöke – felügyelő bizottsági tagok. Az egyesület vezető tisztségviselői tisztségüket díjazás nélkül látják el.

 

7.4 Az egyesület jogi személy. Az egyesület szervezeti egységét közgyűlési határozattal jogi személlyé nyilváníthatja. A jogi személlyé nyilvánított szervezeti egység a jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba történő bejegyzéssel szerzi meg. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a szervezeti egység jogi személyisége is megszűnik. A jogi személy szervezeti egység kötelezettségeiért az egyesület kezesi felelősséggel tartozik.

 

 

8.) Közgyűlés

 

8.1 Az egyesület legfelsőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a tagok összessége. A Közgyűlés ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.

 

8.2 Rendes közgyűlést az elnök évente legalább egyszer köteles összehívni.

 

8.3 Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha az elnökség így határoz, valamint 30 napon belül akkor, ha ezt a bíróság elrendeli vagy a tagok legalább egyharmada ezt az ok és cél megjelölésével írásban indítványozza, ha a tagsági viszonnyal kapcsolatos elnökségi határozatok ellen fellebbezést nyújtottak be.

 

8.4 A Közgyűlés összehívásának rendje: a Közgyűlés összehívása, a napirend-javaslat közzététele az elnök kötelessége. A Közgyűlésre a közgyűlésen részvételi jogosultsággal rendelkező személyt ajánlott levélben vagy más írásban igazolható módon (fax, e-mail) az eseményt megelőző 15 nappal korábban írásban kell meghívni a napirend, az időpont és a helyszín pontos megjelölésével.

 

8.5. A Közgyűlés – az elnökség eltérő határozata hiányában – az egyesület székhelyén ülésezik.

 

8.6 A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • az alapszabály megállapítása és módosítása,
 • a társadalmi szervezet más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása,
 • döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal,
 • döntés a tag kizárásáról hozott határozat elleni fellebbezésről,
 • az egyesület elnökének, az elnökség tagjainak, a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak, valamint az elnökségi tagok közül titkár megválasztása és visszahívása,
 • az éves pénzügyi terv, költségvetés, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései szerint készített beszámoló elfogadása, tagdíj mértékének megállapítása,
 • elnökség évi beszámolójának, a tisztségviselők ciklusbeszámolójának, illetve a közhasznúsági jelentés elfogadása.

 

8.7 Az Egyesület tisztségviselői tevékenységüket az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, az egyesület érdekeinek és céljainak elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. Amennyiben a vezető tisztségviselők e kötelezettségüknek nem tesznek eleget, vagy az egyesületnek anyagi kárt okoznak, őket a közgyűlés visszahívhatja.

 

8.8 A Közgyűlést az elnök, akadályoztatása esetén a Titkár (elnökségi tag) vezeti. A Közgyűlés elnöke a nyilvánosság kizárásával folytatott közgyűlésen engedélyezheti vendég részvételét.

 

8.9 A közgyűlésen minden tagot egy szavazat illet meg. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok (rendes tagok) legalább 50%-a + 1 fő jelen van.

 

8.10 A közgyűlési meghívóban fel kell tüntetni az esetleges határozatképtelenség esetén változatlan napirenddel megtartandó újabb Közgyűlés helyét és időpontját. A megismételt Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, ha erről a tagokat az eredeti meghívóban előre tájékoztatták.

 

8.11 A Közgyűlés határozatait a jelenlévők egyszerű többségével, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot még egyszer vitára, majd pedig szavazásra kell bocsátani. Ha ezt követően is szavazategyenlőség áll elő a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

 

8.12 A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt, nem szavazhat az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

 1. a)kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
 2. b)bármilyen más előnyben részesül,
 3. c) a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
 4. d) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
 5. e) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a PPE-nek nem tagja vagy alapítója;
 6. f) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
 7. g) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

8.13 A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a felszólalások lényegét, a határozatokat és a szavazási arányt tartalmazza. A jegyzőkönyvet a közgyűlés levezető elnöke, a jegyzőkönyv vezetője írja alá és két jelenlévő tag hitelesíti. A Közgyűlésen született határozatokat az elnök vezeti be a Határozatok könyvébe.

 

 

9.) Elnökség

 

Két Közgyűlés között a PPE legfőbb szerve a Közgyűlés által, az alapszabály vonatkozó rendelkezései szerint megválasztott Elnökség, mely a PPE döntés-előkészítő és döntéshozó, ugyanakkor végrehajtó-ügyintéző és képviseleti testülete is, amely felelősséggel tartozik a PPE alapszabály szerinti, a bevételek által fedezett működtetéséért.

 

9.1 Az Elnökség tagjai

 

Az Egyesületnek 3 tagú Elnöksége van, melynek tagjai: Elnök, két Elnökségi tag (Társadalmi kapcsolatokért felelős elnökségi tag és a Titkár).

Az Elnökség tagjait az egyesület Közgyűlése választja az Egyesület tagjai közül 5 éves határozott időre, azon személyek közül, akiknek jelölését a tagok többsége támogatja.

 

Az Egyesület Elnökségének tagja az lehet, akivel szemben a vonatkozó törvény előírásaiban illetve a jelen Alapszabály 13.7 pontjában megfogalmazott kizáró/összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.

 

9.2 Az Elnökség feladatai, jogai és kötelezettségei

 

9.2.1 Az Elnökség tagjai megbízásuk ideje alatt kötelesek a PPE alapszabályának szellemében és betűje szerint tudásuk, képességeik legjavát nyújtva tevékenykedni a PPE céljainak elérése érdekében.

9.2.2 Az Elnökség tagjai a Közgyűlés és az Elnökség testületi döntéseit figyelembe véve – az Elnök meghatalmazása esetén – önállóan képviselik a PPE-t harmadik személyek előtt.

9.2.3 Az Elnökség feladata a Közgyűlésnek az alapszabályban meghatározottak szerinti előkészítése és összehívása.

9.2.4 Az Elnökség dönt a tagsági viszonnyal kapcsolatos eljárásokban az egyes tagsági formák szerinti alapszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

9.2.5 Az Elnökség felel a beszámoló jelentés, az éves pénzügyi mérleg valamint a közhasznúsági jelentés elkészítéséért és Közgyűlés elé terjesztéséért, nyilvánosságra hozataláért és az illetékes bírósági letétbe helyezéséért, az adatszolgáltatás rendjéért, a PPE vagyonáért, s azért, hogy a bevételek a Közgyűlés által elfogadott célok elérése érdekében hasznosuljanak.

9.2.6 Az Elnökség biztosítja a PPE képviseletét, cégjegyzését.

9.2.7 Az Elnökség előterjeszti a Közgyűlésnek az éves tagdíj mértékére vonatkozó javaslatot, meghatározza a tagdíjfizetés rendjét.

9.2.8 Az Elnökség, az alapszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén kezdeményezheti a választott tisztségviselők visszahívását, illetve dönthet a tag kizárásáról.

9.2.9.Az Elnökség jogosult művészekből álló tanácsadó testület létrehozására, mely az Egyesület tevékenységének népszerűsítésében működik közre, tanácsokat ad és a PPE marketing-kommunikációját segíti elő.

 

9.3 Az Elnökség működése

 

9.3.1 Az Elnökség munkáját az általa készített munkaprogram szerint végzi, a jogszabályoknak megfelelően tervezi, irányítja a PPE gazdálkodását, benyújtja az éves költségvetést, közhasznúsági jelentését a Közgyűlésnek.

9.3.2 Az Elnökség szükség szerint, évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az Elnökség üléseit az Elnök illetve akadályoztatása esetén a Titkár (elnökségi tag) készíti elő, hívja össze két héttel az elnökségi ülést megelőzően ajánlott levél útján vagy más írásban igazolható módon (fax, e-mail) és vezeti. Az elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen legalább 2 tag jelen van.

9.3.3 Az Elnökség határozatait egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén a javaslatot még egyszer vitára, majd pedig szavazásra kell bocsátani. Ha ezt követően is szavazategyenlőség áll elő a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

9.3.4 Az elnökségi tagok minden személyiségvédelemben részesülő magán-és üzleti titok tekintetében harmadik személyekkel szemben titoktartásra kötelezettek. Ez a kötelezettség az elnökségből vagy az egyesületből történő kiválásukat követően is fennmarad.

9.3.5 Az Elnökség ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, a határozatokat az Elnöknek a Határozatok könyvébe kell bevezetni.

9.3.6  Az Elnökség a napi ügyek vezetésére Titkárt bíz meg.

9.3.7. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

 1. a)kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
 2. b)bármilyen más előnyben részesül,
 3. c) a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
 4. d) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
 5. e) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a PPE-nek nem tagja vagy alapítója;
 6. f) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
 7. g) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

 

10.) Elnök

 

10.1 Az Egyesület elnökét a Közgyűlés választja meg az egyesület tagjai közül 5 éves határozott időtartamra azon személyek közül, akiknek jelölését a tagok többsége támogatja.

 

10.2 Az Elnök feladatai, jogai és kötelezettségei

 1. a) az Egyesület munkájának irányítása;
 2. b) a PPE önálló képviselete, önálló cégjegyzése;
 3. c) a PPE vezető szervei üléseinek összehívása, napirendi pontjainak meghatározása és levezetése;
 4. e) a PPE munkavállalói felett a munkáltatói jogok gyakorlása;
 5. f) az utalványozási jog gyakorlása, az egyesület bankszámlája feletti rendelkezés önállóan, akadályoztatása esetén, a két elnökségi tag együttesen jogosultak cégjegyzésre, bankszámla feletti rendelkezésre;
 6. g) a Közgyűlés, és az Elnökség által hozott döntések nyilvántartásának (Határozatok könyve) vezetése és nyilvánosságának biztosítása;
 7. h) minden olyan ügy, amit az Alapszabály, vagy Közgyűlési határozat az Elnök feladatkörébe utal.

 

10.3 Az elnöki megbízatás megszűnik:

 • lemondással,
 • visszahívással,
 • az elnök halálával.

Az Elnököt a Közgyűlés legalább a tagok 1/3-ának javaslatára visszahívhatja.

 

11.) Elnökségi tagok

 

11.1. Az elnökségbe a Közgyűlés két elnökségi tagot választ. Az elnökségi tagok feladatkörükben önállóan, egyéb esetekben csak az Elnök meghatalmazása alapján képviselik önállóan a PPE-t harmadik személyek előtt.  Az elnökségi tagok közül a közgyűlés által megválasztott titkár segíti az elnököt a napi operatív működés biztosításában, a 11.2. pontban foglaltak szerint, a másik elnökségi tag segíti az elnököt a társadalmi és kulturális kapcsolatok fenntartásában, fejlesztésében, a 11.3. pontban foglaltak szerint.

 

11.2. Titkár

11.2.1. Az egyesület Titkárát (elnökségi tag) az egyesület tagjai közül a Közgyűlés választja meg 5 éves határozott időtartamra, azon személyek közül, akiknek jelölését a tagok többsége támogatja.

11.2.2 A Titkár felel a napi operatív feladatokhoz kapcsolódó, teljeskörű szervezési és adminisztratív feladatok ellátásáért, nyilvántartások vezetéséért, így különösen:

– az elnök konzultánsaként működik,

– ellátja valamennyi feladat előkészítését, szervezését, amit a jelen alapszabály az elnök hatáskörébe utal,

– az elnök akadályoztatása esetén általános helyettesítését ellátja, a közgyűlést vagy elnökségi ülést levezeti,

– gondoskodik a PPE napi operatív működésének biztosításáról,

– szükség szerint, tájékoztatja a tagokat a PPE munkájáról,

– előkészíti a PPE szerveinek üléseit, biztosítja működését és gondoskodik az előterjesztések elkészítéséről, a határozatok végrehajtásáról, azok nyilvántartását folyamatosan kezeli,

– az egyesület működésének, szolgáltatásai igénybevétele és beszámolói közlésének illetve egyéb hivatalos dokumentumainak törvényi előírás szerinti nyilvánosságra hozataláról gondoskodik,

– előkészíti a PPE pályázatait, hivatalos tárgyalásait, valamint szerződéseit,

– nyomon követi a PPE pénzügyeit, kapcsolatot tart a mindenkori könyvelővel,

– feladatkörének ellátása során kapcsolatot tart és együttműködik a PPE partnereivel, társszerveivel, hatóságokkal.

11.2.3 Ha a titkári tevékenység meghaladja az elvárható mértéket, akkor az Elnökség a Titkár tevékenységének díjazására vállalkozási/megbízási illetve munkaszerződést köthet a Titkárral vagy vele munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesíthet.

11.2.4. A titkári megbízatás megszűnik:

 • lemondással,
 • visszahívással,
 • a titkár halálával,
 • munkaviszony megszűnésével.

A Titkárt legalább öt egyesületi tag vagy az elnökség javaslatára a közgyűlés visszahívhatja.

 

11.3. Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Elnökségi tag

11.3.1. Az egyesület a Társadalmi Kapcsolatokért felelős elnökségi tagot az egyesület tagjai közül a Közgyűlés választja meg 5 éves határozott időtartamra, azon személyek közül, akiknek jelölését a tagok többsége támogatja.

11.3.2 A Társadalmi Kapcsolatokért felelős elnökségi tag felel a PPE társadalmi és kulturális kapcsolatainak fenntartásában, fejlesztésében, így különösen:

– kapcsolatot tart a kulturális társszakmák művelőit tömörítő magyarországi és nemzetközi egyesületekkel, szövetségekkel, művészekkel, egyéb kulturális szervezetekkel,

– folyamatosan tanulmányozza a kulturális tevékenység hazai és nemzetközi irányelveit, szabályait, ajánlásait, a kulturális piac tendenciáit,

– PPE életének szervezése érdekében különböző fórumokat működését biztosítja, felügyeli (Honlap, Facebook oldal).

11.3.3. A elnökségi tagsági megbízatása megszűnik:

 • lemondással,
 • visszahívással,
 • halálával.

A társadalmi kapcsolatokért felelős elnökségi tagot legalább öt egyesületi tag vagy az elnökség javaslatára a közgyűlés visszahívhatja.

 

12.) Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság a PPE alapszabály szerinti működésének, gazdálkodásának és pénzkezelésének ellenőrzésére és felügyeletére hivatott szerv. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a PPE könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

 

12.1 A Felügyelő Bizottság tagjai, kapcsolata a tagsággal, a testületekkel

a.)   A felügyelő Bizottság a Közgyűlés által a PPE szavazati jogú tagjai közül, az alapszabály vonatkozó rendelkezései szerint megválasztott három személyből, ezen belül egy Elnökből és két tagból áll.

b.)   A Felügyelő Bizottság munkáját a PPE minden tagja köteles támogatni.

c.)   A Felügyelő Bizottság bármely tagja tanácskozási joggal részt vehet a választott testületek ülésein.

d.)   A Felügyelő Bizottság tagjai megbízatásuk tartama alatt más PPE tisztséget nem viselhetnek.

 

12.2 A Felügyelő Bizottság feladata

a.)   a PPE szerveinek és tisztségviselőinek alapszabály szerinti működésének és a közgyűlési hatá­rozatok végrehajtásának ellenőrzése;

b.)   a PPE vagyonának és a bevételek felhasználásának ellenőrzése és felügyelete;

c.)   minden gazdasági év végén a zárómérleg, a gazdasági ügyvitel, a pénz- és vagyonkezelés, közhasz­núsági jelentés, valamint az ezekre vonatkozó könyvelés, iratok részletes – szükség esetén szakértő bevonásával történő – megvizsgálása, a vizsgálat eredményéről az Elnökség tájékoztatása, a Közgyűlésnek szóló beszámoló készítése;

d.)   szükség szerint célvizsgálat kezdeményezése és lefolytatása;

e.)   az általa észlelt minden szabálytalanságról az Elnökség, és a Közgyűlés tájékoztatása;

f.)    a PPE működésével, gazdálkodásával vagy alapszabály szerinti működésével kapcsolatos, a tagság részéről kapott indítványok kivizsgálása;

g.)   a PPE pénzügyi helyzetének mindenkori állapotáról a tagság igény szerinti tájékoztatása;

h.)   az alapszabályban meghatározott feltételek mellett a Közgyűlés vagy az Elnökség összehívásának kezdeményezése, össze­hívása, ha arról szerez tudomást, hogy

i.)   a PPE működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;

j.)     a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel;

k.)   köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet, ha az elnökség a törvényes

működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg.

  

12.3 A Felügyelő Bizottság működése és jogosítványai

12.3.1 A Felügyelő Bizottság

a.) működésének szabályait maga állapítja meg,

b.) akkor határozatképes, ha legalább két tagja jelen van;

c.) határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a javaslatot még egyszer vitára, majd pedig szavazásra kell bocsátani. Ha ezt követően is szavazategyenlőség áll elő a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

d.) minden évben legalább egy alkalommal jelentést tesz munkájáról a Közgyűlésnek;

e.) vétó joggal rendelkezik az Elnök, az Elnökség vagy a PPE bármely más választott, illetve ad hoc testületének tevékenységével, működésével és döntéseivel kapcsolatban, amennyiben azok a PPE alapszabályát sértik, és/vagy a PPE vagyonvesztését vagy veszteséges pénzügyi működését eredményezhetik.

f.)    működéséért – az alapszabály előírásainak figyelembe vétele mellett – a Közgyűlésnek felel.

 

12.3.2 A Felügyelő Bizottság határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

 1. a)kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 2. b)bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

12.3.3 Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki

 1. a) a PPE elnöke vagy az Elnökség tagja,
 2. b) a PPE-vel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
 3. c) a PPE cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a PPE által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
 4. d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

 

 1. Vezető tisztségviselők

13.1   A PPE vezető tisztségviselői:

 • Elnök,
 • Elnökségi tagok,
 • Felügyelő Bizottság elnöke,
 • Felügyelő Bizottsági tag,

A vezető tisztségviselők az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a PPE érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek eljárni. A jogszabályok, az Alapszabály, illetve a PPE szervei által hozott határozatok, kötelezettségeik vétkes megszegésével a PPE-nek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek.

 

13.2  A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények

 • A PPE vezető tisztségviselője az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
 • A PPE vezető tisztségviselője jogi személy nem lehet, csak természetes személy.
 • A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

 

Megszűnik a vezető tisztségviselő megbízatása:

 • a megbízás időtartamának lejártával;
 • visszahívással;
 • törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével;
 • lemondással;
 • elhalálozással,
 • tagsági jogviszony megszűnésével.

 

13.3  A vezető tisztségviselő visszahívható, ha: 

 • eljárásával, munkájával vagy magatartásával a PPE jó hírnevét sérti;
 • olyan erkölcstelen életmódot folytat, amely méltatlanná teszi a PPE tisztségére;
 • a PPE működésének szándékos akadályozása, nehezítése, ellehetetlenítése esetén;
 • ha az Alapszabályban, vagy jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, tisztségéből fakadó kötelezettségeit nem teljesíti;
 • tisztsége ellátásában 3 hónapot meghaladó időtartamra akadályoztatva van.

 

13.4  A vezető tisztségviselő visszahívásának módja:

 • A visszahívást legalább három tag, írásban kezdeményezheti az Elnökségénél.
 • A tisztségviselő visszahívását helybenhagyó Közgyűlés összehívására, határozatképességére, a megismételt Közgyűlésre és a szavazásra egyebekben az általános szabályok vonatkoznak. Az Elnök visszahívására irányuló indítványozás esetén rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, és annak általános szabályai a mérvadóak és követendőek.
 • A Közgyűlésre az érintett tisztségviselőt írásban kell meghívni, igazolható átvétel, vagy ajánlott postai küldemény útján, és a meghívóhoz mellékelni kell a visszahívásról szóló írásos előterjesztés másolatát.
 • A Közgyűlésen fegyelmi biztosként – az Elnökség által – az Elnökség tagjai közül egyszerű többséggel megválasztott tag jár el, előadva, hogy miért indokolt a tisztségviselő visszahívása, és előterjeszti a jogsértést, vagy a visszahívási okot alátámasztó bizonyítékokat is.
 • Az érintett tisztségviselő számára lehetőséget kell biztosítani, hogy védekezését érdemben előadhassa, vétlenségét igazolja, és ennek érdekében bármely törvényes eszközt igénybe vehessen.
 • A Közgyűlés egyszerű szavazattöbbséggel határozatot hoz, mellyel a PPE tisztségviselőt visszahívja, vagy a visszahívásra irányuló kérelmet elutasítja. A határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. A határozatot a Közgyűlésen szóban ki kell hirdetni, és azt röviden indokolni kell. A határozatot 15 napon belül írásban is, az Elnök által készítendő részletes indokolással ellátva meg kell küldeni az érintett tisztségviselőnek, valamint a visszahívást kezdeményezőknek.
 • Amennyiben az érintett tisztségviselő, a kizárt tisztségviselő, vagy az indítványozó tagok valamelyike a Közgyűlés határozatát törvénysértőnek tartja, a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszéken megtámadhatja, a megtámadásnak a végrehajtásra nézve nincs halasztó hatálya. A határozat az eljárás alá vont tisztségviselővel szemben, valamint az indítványozó tagokkal szemben az írásos kézbesítéssel minősül közöltnek.

 

13.5 A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a PPE működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított  60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a Közgyűlés az új tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

 

13.6 A tisztségviselők jogviszonyára a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai megfelelően irányadóak.

 

13.7 A vezető tisztségviselőre vonatkozó kizáró/összeférhetetlenségi okok:

 1.  Más közhasznú szervezet megszűnését követő 3 évig nem lehet a PPE vezető tisztségviselője (Elnökségének tagja) az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget,
 2. a) amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki;
 3. b) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki;
 4. c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel;
 5. d) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki;
 6. e) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
 7. Nem lehet a PPE vezető tisztségviselője az,
  1. akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesül,
  2. akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt,
  3. akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől, az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig.

 

13.8 A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 

 

IV. fejezet: A PPE gazdasági- és pénzügyei

14. Bevételek kezelése, könyvvezetés

 

14.1A PPE bevétele tagdíjakból és egyéb, a közös célt szolgáló bevételekből és támogatásokból képződik.

A PPE bevételei (Civil tv. 19. § (1)):

 1. a) a PPE tagjai által fizetett tagdíj;
 2. b) az egyesületi tagok illetve kívülállók önkéntes anyagi hozzájárulásai;
 3. c) másodlagosan gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel;
 4. d) a költségvetési támogatás;
 5. da) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
 6. db) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás;
 7. dc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás;
 8. dd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege;
 9. e) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel;
 10. f) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
 11. g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.

14.2 A tagdíj mértékét az Elnökség határozza meg. A tagdíjfizetési kötelezettség összege az alapítás évében és addig, ameddig az elnökség másként nem rendelkezik 5.000 Ft/év. A tagdíjat a tagok minden év január 31.-ig kötelesek befizetni.

14.3 A 14.1 pontban megjelölt anyagi források felhasználásáról a Közgyűlés által elfogadott éves költségvetés keretében az Elnökség dönt.

14.4 A PPE anyagi eszközeit az alapszabály által meghatározott tevékenység pénzügyi kiadásainak fedezetére, valamint a feladatok elvégzéséhez szükséges költségek fedezetére használja fel.

 

 1. Költségek kezelése, könyvvezetés

 

15.1 A PPE kiadásai (Civil tv. 19. § (2)):

 1. a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;
 2. b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek;
 3. c) a civil szervezet szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása;
 4. d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség.

15.2 A PPE pénzügyi és számviteli rendjének a vonatkozó jogszabályok (különös tekintettel a 2011. évi. CLXXV törvény könyvvezetési szabálya), valamint a Közgyűlés által meghatározott keretek szerinti betartásáért, a gazdasági beszámolók elkészítésért az Elnök a felelős, aki munkájának szakszerű végzéséhez megfelelő szakértőt, könyvelőt von be, és beszámolási kötelezettséggel tartozik az Elnökségnek és a Közgyűlésnek.

15.3 A költségtérítés szabályait az Elnökség ügyrendjében kell meghatározni figyelemmel arra, hogy a költségek kizárólag a PPE működését szolgálhatják.

15.4 Az egymást követő Elnökségek kötelesek teljes leltárt (anyagiak és a dokumentáció) és pontos vagyonnyilvántartást, kimutatást kötelesek átadni a soron következő választott testületnek. Az átadást-átvételt a leköszönő és az újonnan megválasztott Felügyelő Bizottságok együttesen felügyelik.

 

16. Tagdíj, támogatások

 

16.1 A PPE tagjai – a tiszteletbeli tag kivételével -, tagdíjfizetéssel járulnak hozzá a költségekhez.

16.2 A tagnak a saját befizetésével kapcsolatos információkat soron kívül meg kell adni. Egyébként a tagdíjfizetés té­nyére, időpontjára vonatkozó adatok, valamint nyilvántartások nem nyilvánosak, azokba a titkáron kívül csak az Elnökség tagjai jogosultak betekinteni.

16.3 A tagdíjfizetéssel kapcsolatban a jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben (fizetési határidők, fizetési módok, engedmények stb.) az Elnökség dönt.

16.4 A PPE tagjai egyéb anyagi, erkölcsi és más jellegű támogatással járulhatnak hozzá az egyesület költségeihez.

 

 1. fejezet: Az egyesület nyilvántartási, nyilvánossági szabályai

 

 1. A Közgyűlés, az Elnökség üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét és időpontját, a jelenlévőket, az ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat, határozatokat és a határozatokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket. A jegyzőkönyvet aláírja az Elnökség esetében annak hitelesítésre felhatalmazott 1 tagja, Közgyűlés esetén az Elnök és a Közgyűlés által nyílt szavazással, egyszerű többséggel erre megválasztott két hitelesítő tag.
 2. Az Elnök köteles mind a Közgyűlés, mind az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni (Határozatok könyve). A nyilvántartásból a döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható kell legyen.
 3. Az Elnök köteles a Közgyűlés és az Elnökség által hozott olyan határozatokat, amelyek bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapít meg, illetve harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthet, a döntés meghozatalától számított 3 napon belül, írásban, ajánlott postai küldeményként feladva/e-mail útján az érintettnek is megküldeni.

a.)   Amennyiben a kézbesítés a hatályos jogszabályok szerint nem tekinthető kézbesítettnek, úgy köteles ennek tudomásra jutásától számított 15 napon belül közleményként a saját honlapján nyilvánosságra hozni ennek tényét.

b.)   A Közgyűlési, az Elnökségi döntéseket, a meghozatalukat követő 8 napon belül az Egyesület saját honlapján is nyilvánosságra kell hozni.

 1. A PPE akár a tagok, vagy a tagok képviseletében eljáró személyek közül, akár kívülálló, kellő szakértelemmel rendelkező könyvelőt foglalkoztat, akit az Elnök bíz meg. A könyvelő nem tisztségviselő. A könyvelő részére díjazás állapítható meg.
 2. A PPE beszámolóit, a közhasznúsági mellékletet, jelen alapszabály szerinti alapcéljának megvalósításával kapcsolatos, és gazdasági – vállalkozási tevékenységének legfontosabb adatait, valamint az általa végzett szolgáltatás igénybevételének módját a tárgyévet követő évben, legkésőbb május 30.-áig köteles a vonatkozó törvényi előírás szerint letétbe helyezni és közzétenni, valamint a saját honlapján (www.pozsonyipiknik.hu) is nyilvánosságra hozza ezeket és adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehetővé teszi.

 

 

 1. A PPE működésével, szolgáltatásainak igénybevétele módjával kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon (közzétételi kötelezettség), másrészt az Alapszabályban szabályozott irat-betekintési és felvilágosítás-adási jog rögzítésével.

a.)   Az Elnök köteles gondoskodni a PPE működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni.

b.)   Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az Elnök részére megküldeni.

c.)   Az Elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.

 

 

 1. Fejezet: A PPE közhasznú jogállásával kapcsolatos külön szabályok 

 

 1. A PPE által végzett közhasznú tevékenység

 

PPE alapcéljainak megvalósítása során az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (34. § (1) bekezdése) szerint közhasznú tevékenységeket folytat.

 

23.1 A PPE közhasznú tevékenységei:

 

Közhasznú tevékenység megnevezése: kulturális tevékenység

 

a.) Közhasznú feladat megnevezése: Budapest Főváros XIII. kerület szellemi vonzerejének növelése, a civil társadalom kulturális önszerveződő tevékenységének erősítése.

Jogszabályhely: 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a)-b) pontjai alapján,

a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2011. (IX. 9.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól 5. § (1) b).

A PPE konkrét tevékenysége:

 1. Az Egyesület által a kerület kulturális intézményeiben szervezett „Pozsonyi Piknik Estek” művészeti, kulturális programjai hozzájárulnak a kerület szellemi vonzerejének növeléséhez.
 2. Az Egyesület 2009 óta minden évben megrendezi a „Pozsonyi Piknik” elnevezésű rendezvényt, mely színes és változatos kulturális, művészeti programokat nyújt a látogatóknak. A rendezvény hozzájárul a kerület szellemi vonzerejének növeléséhez, és erősíti a civil társadalom kulturális önszerveződő tevékenységét.

 

b.) Közhasznú feladat megnevezése: Budapest Főváros XIII. kerület kulturális értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése.

Jogszabályhely: 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a)-b) pontjai alapján,

a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2011. (IX. 9.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól 5. § (1) c).

A PPE konkrét tevékenysége:

 1. A Pozsonyi Piknik Egyesület által tartott megemlékezések a kerületben élt/élő művészekre és alkotó tevékenységükre, továbbá a kerületi művészeti csoportok munkásságának bemutatásával szorosan kapcsolódik Újlipótváros kulturális hagyományainak ápolásához, kulturális értékeinek megismertetéséhez.

 

c.) Közhasznú feladat megnevezése: a szabadidő kultúrált és művelődési célú eltöltéséhez, az igényekhez alkalmazkodó színes és változatos lehetőségek, rendezvények szervezése, a helyi (Budapest Főváros XIII. kerület) művelődési, művészeti és közösségi élet segítése.

Jogszabályhely: 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a)-b) pontjai alapján,

a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2011. (IX. 9.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól 5. § (1) g).

A PPE konkrét tevékenysége:

 1. Az Egyesület által a kerület kulturális intézményeiben szervezett „Pozsonyi Piknik Estek” művészeti, kulturális programjai lehetőséget nyújtanak a szabadidő kultúrált és művelődési célú eltöltéséhez.
 2. Az Egyesület 2009 óta minden évben megrendezi a „Pozsonyi Piknik” elnevezésű rendezvényt, mely színes és változatos kulturális, művészeti programokat nyújt a helyi művelődési, művészeti és közösségi élethez, a szabadidő kultúrált és művelődési célú eltöltéséhez.

 

23.2 A PPE nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

23.3 A PPE gazdasági – vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan és kizárólag közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, és a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban meghatározott alapcél szerint, közhasznú tevékenységére fordítja.

23.4 A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a pártolót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

23.5 A közhasznú szervezet bármely cél szerinti juttatását – a létesítő okiratban meghatározott szabályok szerint – pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat).

23.6 A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet.

23.7 A PPE Közgyűlése a tisztségviselők megválasztásánál a Polgári Törvénykönyvnek az egyesületekről szóló jogszabályoknak figyelembe vételével jár el.

 

 

 

VII. fejezet: Vegyes rendelkezések

 

 1. A PPE megszűnése

Az Egyesület megszűnik, ha

 • a Közgyűlés a tagok legalább kétharmadának szavazatával az Egyesület feloszlását vagy más társadalmi szervezettel való egyesülését határozza el;
 • a bíróság az Egyesületet feloszlatja, vagy az Egyesület megszűnését állapítja meg;
 • a vonatkozó tárvény által meghatározott egyéb esetekben.

 

Az Egyesületre megfelelően alkalmazni kell a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló törvény szabályait.

 

Az Egyesület bírósági feloszlása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű kulturális célra kell fordítani.

A PPE Elnöke a megszűnés esetén köteles eljárni a nyilvántartást vezető Fővárosi Törvényszéknél az egyesület nyilvántartásból törlése céljából, a Közgyűlési döntésről szóló határozat csatolásával.

 

 

 1. Hatályba lépés

 

Jelen alapszabályt az PPE 2014. december 29-i közgyűlése módosította, elfogadta, illetve egységes szerkezetbe foglalta. Az itt nem szabályozott kérdésekben, a Polgári Törvénykönyv vonatkozó előírásai, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXVI. törvény, valamint a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szabályai az érvényesek és az irányadóak.

 

 

Nyilatkozat

Alulírott Rédei Éva Zsuzsanna, mint a Pozsonyi Piknik Egyesület törvényes képviselője ezúton igazolom, hogy az Alapszabály jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 2014. december 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott módosítások szerinti hatályos tartalomnak.

 

 

Kelt, Budapest, 2014. december 29.-én

 

 

 

 

Rédei Éva Zsuzsanna

PPE elnöke